Quan hệ cổ đông

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

DTC công bố Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Bổ sung

DTC công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017

Các tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sẽ được DTC cập nhật thường xuyên

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Đông Triều năm 2017

DTC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

DTC - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ 2017

Thông báo về chốt danh sách để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online