Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016

20:27 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016
Chi tiết xem tại file đính kèm:
Bảng cân đối kế toán: DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Q1.2016.xls
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Q1.2016.xls
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - Q1.2016.xls
Thuyết minh báo cáo tài chính: THUYET MINH BCTC Q1-2016.xls
Giải trình biến động lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước giai trinh LN quý 1.2016.doc

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online