Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2016

20:57 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng công bố Báo cáo tài chính quý III - 2016$0Tại đây chúng tôi kính gửi tới Quý vị công văn giải trình Kết quả sản xuất kinh doanh trong quý: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Báo cáo tài chính gồm:

1. Bảng cân đối kế toán- DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 3.2016.xls

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - Qúy 3.2016.xls

3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT Quý 3.xls

4.Thuyết minh báo cáo tài chính: Thuyết minh BCTC Quý 3.2016_DTC.doc

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online