Báo cáo tài chính quý 3/2015

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo tài chính quý 3/2015

20:06 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC- Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015:BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN q3.2015.xls
chi tiết đính kèm của bộ báo cáo tài chính: BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH - QUÝ3.2015.xls 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT - QUÝ3.2015.xls 

 thuyetminhBCTC Q3.2015.xls
cũng tại đây DTC công bố Bản giải trình kết quả kinh doanh quý của Công ty : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm.

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online