Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016

21:38 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố thông tin về Báo cáo tài chính quý IV năm 2016.

Báo cáo tài chính quý IV năm 2016 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều và giải trình về kết quả sản xuất kinh doanh trong kỳ. Vui lòng xem tại đây với các nội dung cụ thế
Bảng cân đối kế toán: DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Năm 2016.xls
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh: DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Năm 2016.xls
Báo cáo lưu chuyển tiền tề: DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT năm 2016.xls
Thuyết minh báo cáo tài chính: Thuyết minh BCTC Quý 4 Năm 2016_DTC.doc
Giải trình kết quả sản xuất kinh doanh: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
DTC xin trân trọng công bố.

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online