Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

Live Casino online-Làm Casino online

Công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người nội bộ

21:08 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Ông Đoàn Văn Sinh bán 204.040 cổ phiếu DTC

Ngày 09/12/2016 ông Đoàn Văn Sinh đã bán 204.040 cổ phiếu DTC, chính thức không còn là cổ đông lớn - người nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết - của công ty Cổ phần Viglacera Đông Triều. Chi tiết vui lòng xem tại bản báo cáo : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online