Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

21:27 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

Thực hiện qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty , ngày 30/03/2016 tại công ty cổ phần Viglacera Đông Triều , Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016  được khai mạc. Tới dự Đại hội có 44 cổ đông đại diện cho 3 096 781 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 77,419% vốn điều lệ.Ông Trần Hồng Quang Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền điều hành Đại hội.

Đại hội nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 2016 do Ông Trần Thành Giám đốc điều hành, trình bày; Ông Trần Hồng Quang thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Bà Ngô Thị Reo trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát. Ông Trần Hồng Quang Chủ tịch Hội đòng quản trị đã giải đáp các thắc mắc và giải trình các ý kiến chất vấn của cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu: Lợi nhuận trước thuế : 6,001 tỷ đồng ; doanh thu : 188,489 tỷ đồng ; khấu hao cơ bản : 10,161 tỷ đồng; thu nhập bình quân : 5,676 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân sách : 11,837 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 Đại hội biểu quyết thông qua : Doanh thu 198,8 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 8 tỷ đồng ; khấu hao cơ bản 10,276 tỷ đòng ; thu nhập bình quân 5,748 triệu đồng/người/tháng.

Đại hội biểu quyết thông qua kế hoạch đầu tư năm 2016 là 26,045 tỷ đồng.;Trong đó dự án chuyển đổi công nghệ lò nung sang 100%  ngói 22 viên/m2  với dự toán 23,9 tỷ đồng ; đầu tư một số hạng mục Nhà máy Đông Triều 2 với dự toán 1,345 tỷ đồng ; nhà máy Đầm Hà đầu tư 0,8 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua danh sách nhân sự ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Vương Văn Sáng thay thể Ông Nguyễn Trí Dũng và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán  cho năm 2016.

Sau  nửa ngày làm việc tích cực Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online