DTC công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã soát xét

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2017 đã soát xét

22:12 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Báo cáo tài chính giữa niên độ 2017 cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/06/2017 đã được xoát sẻt
Chi tiết vui lòng xem tại đây:static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online