DTC công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2017

00:11 - 16/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố báo cáo tài chính Quý IV năm 2017. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây:
BCĐKT:DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 trước kiểm toán.xls
BCKQKD :DN - BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH Quý 4 Năm 2017.xls
BCLCTTPPGT:DN - BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ - PPGT Quý 4 Năm 2017.xls
GTLN : static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html
Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online