DTC công bố Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 31/03/2021.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 31/03/2021.

16:09 - 31/03/2021

DTC công bố Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 31/03/2021.

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 diễn ra vào ngày 31/03/2021. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

Biên bản họp ĐHĐCĐ: static/file/bien-b-n-h-c-tn-2021.pdf

Nghị quyết họp ĐHĐCĐ : static/file/bien-b-n-h-c-tn-2021.pdf

Tài liệu đính kèm: 1. Tờ trình ĐHĐCĐ:static/file/2-t-trinh-h-c.pdf

                           2. Báo cáo HĐQT : static/file/3-bao-cao-h-qt.pdf

                           3. Báo cáo Ban kiểm soát: static/file/4-bao-cao-ban-ki-m-soat-ky.pdf

                           4. Báo cáo Ban Giám đốc : static/file/5-bao-cao-ban-giam-c.pdf

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online