DTC công bố Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu có liên quan

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu có liên quan

10:45 - 01/04/2022

DTC công bố Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu có liên quan

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Nghị quyết Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và các tài liệu có liên quan, quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

+ Nghị quyết ĐHĐCĐ :  static/file/nghi-quye-t-h-c-ky.pdf

+ Biên bản họp ĐHĐCĐ:  static/file/bie-n-ba-n-h-p-h-c-ky.pdf

+ Tờ trình ĐHĐCĐ : static/file/t-trinh-h-c.pdf

+ Báo cáo của HĐQT: Live Casino online-Làm Casino onlinestatic/file/7-ba-o-ca-o-h-qt-ky.pdf

+ Báo cáo Ban Giám đốc: static/file/5-ba-o-ca-o-ban-gia-m-o-c-ky.pdf

+ Báo cáo Ban kểm soát:static/file/6-bao-cao-ban-kie-m-soa-t-ky.pdf

+ Điều lệ sửa đổi:  static/file/ie-u-le-s-a-i-2022.pdf

+ Quy chế hoạt động của HĐQT:  static/file/quy-che-ho-t-ng-c-a-h-qt.pdf

+ Quy chế hoạt động Ban kiểm soát:  static/file/quy-che-hoa-t-o-ng-bks.pdf

+ Quy chế nội bộ về quản trị công ty: static/file/quy-che-no-i-bo-qua-n-tri.pdf

+ Quyết định bổ nhiệm người quản trị Công ty:  static/file/quy-t-nh-bo-nhie-m.pdf

+ Sơ yếu lý lịch thành viên mới HĐQT Bà Hoàng Minh Ngọc:static/file/21-s-y-u-li-l-ch-hoa-ng-minh-ngo-c-ky.pdf

+ Sơ yếu lý lịch thành viên mới HĐQT Ông Nguyễn Thế Việt:  static/file/s-y-u-ly-l-ch-nguy-n-th-vi-t.pdf

Xin trân trọng cảm ơn !

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online