DTC công bố NQHĐQT V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phê duyệt KHSXKD năm 2021 và phương án tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố NQHĐQT V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phê duyệt KHSXKD năm 2021 và phương án tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2021

09:27 - 12/03/2021

DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

Nghị quyết HĐQT : static/file/nqh-qt-ky.pdf

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online