DTC công bố tài liệu niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố tài liệu niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

15:20 - 21/10/2021

DTC công bố tài liệu niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố tài liệu niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

Bản cáo bạch: static/file/dtc-bcb-compressed-1.pdf

Điều lệ Công ty:  static/file/dtc-dieu-le-a-nen.pdf

Bao cáo tài chính: + Năm 2019:  static/file/dtc-bctc-kiem-toan-2019.pdf

                           + Năm 2020:  static/file/bctc-n-m-2020-ky.pdf

                           + Bán niên năm 2021: static/file/bctc-ban-nien-2021.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online