DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

08:39 - 15/03/2021

DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ tư ngày 31/3/2021.

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – P.Xuân Sơn – TX.Đông Triều – Quảng Ninh.

3/ Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC (h

Live Casino online-Làm Casino online

DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

 1. Thư mời họp ĐHĐCĐ : static/file/1-th-m-i-ky.pdf
 2. Tờ trình ĐHĐCĐ : static/file/2-t-trinh-h-c-ky.pdf
 3. Báo cáo ban giám đốc: static/file/3-bao-cao-ban-giam-c-ky.pdf
 4. Báo cáo ban kiểm soát : Live Casino online-Làm Casino online static/file/4-bao-cao-ban-ki-m-soat-ky.pdf
 5. Báo cáo HĐQT :  static/file/5-bao-cao-h-qt-ky.pdf
 6. Quy chế đại hội:  static/file/6-quy-ch-i-h-i-ky.pdf
 7. Thư xác nhận tham gia + ủy quyền :  static/file/7-th-xac-nh-n-y-quy-n-ky.pdf
 8. Phiếu đăng ký phát biểu: static/file/8-phi-ng-ky-phat-bi-u-ky.pdf
 9. Phiếu biểu quyết : static/file/9-phi-u-bi-u-quy-t-ky.pdf
 10. Chương trình đại hội:  static/file/10-ch-ng-trinh-i-h-i-ky.pdf
 11. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021:21 //viglaceradtc.com.vn/uploads/plugin/file/441/11-d-th-o-ngh-quy-t-h-c-ky.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online