DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây

16:49 - 04/03/2022

DTC công bố thư mời và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Live Casino online-Làm Casino online

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC), Hội đồng quản trị Công ty trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều được tổ chức cụ thể như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 30 phút thứ năm ngày 31/3/2022.

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – P.Xuân Sơn – TX.Đông Triều – Quảng Ninh.

3/ Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 22/02/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (gửi kèm theo thư mời họp này).  

5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội:

+  static/file/ta-i-lie-u-ho-p-h-c-thu-o-ng-nie-n-na-m-2022-dtc-k.pdf

static/file/16-quy-ch-ba-u-cu-ky.pdf

static/file/17-d-th-o-i-u-l-cong-ty-ky.pdf

static/file/18-t-trinh-h-c-th-ng-nien-n-m-2022-ky.pdf

static/file/19-phu-lu-c-to-ng-ho-p-cac-n-dung-s-a-i-i-u-l-cong-ty-ky.pdf

static/file/20-s-y-u-li-l-ch-nguye-n-the-vie-t-ky.pdf

static/file/21-s-y-u-li-l-ch-hoa-ng-minh-ngo-c-ky1.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online