DTC thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

10:53 - 01/04/2022

DTC thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thwucj hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

Live Casino online-Làm Casino online

DTC thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021.

+ Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022

+ Tỷ lệ thực hiện: 3%/1CP( tương đương với 01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

+ Thời gian thực hiện: 12/05/2022

+ Chi tiết thông báo: static/file/thong-bao-ngay-ng-ky-cu-i-cung-th-c-hi-n-quy-n-nh-n-c-t-c-2021-dtc.pdf

Xin trân trọng thông báo!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online