DTC xin trân trọng thông báo: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

DTC xin trân trọng thông báo: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty.

15:02 - 28/06/2021

DTC xin trân trọng thông báo: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty theo Hợp đồng sô 280621.008/HĐTC.KT5 ký ngày 28/06/2021.

Live Casino online-Làm Casino online

DTC xin trân trọng thông báo: Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021 của Công ty theo Hợp đồng sô 280621.008/HĐTC.KT5 ký ngày 28/06/2021. Quý vị quan tâm xem chi tiết tại đây;

   Công văn thông báo và Hợp đồng kiểm toán:static/file/h-kt-2021.pdf

Xin trân trọng cảm ơn!

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online