Sự kiện liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2016

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Sự kiện liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2016

21:46 - 15/07/2020

Live Casino online-Làm Casino online

DTC- Công bố giải trình về ý kiến soát xét của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty CP Viglacera Đông Triều giải trình về ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính được lập cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016. Chi tiết: static/file/BiênbảnhọpĐHĐCĐ.html

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 của Công ty.

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online