Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

10:49 - 09/07/2020

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Live Casino online-Làm Casino online

1/ Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 : Thư moi dự đại hội cổ đông 2015.doc
2/ Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Chuong trinh ĐHĐCĐ nam 2015.doc
3/ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền :Giay xác nhận tham du DHCD2015.doc
4/ Báo cáo của Ban giám đốc :Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2015.docx
5/ Báo cáo của HĐQT:Bao cao HDQT tai ĐHĐCĐ 2015.doc
6/ Quy chế đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2015.doc
7/ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 :Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2015.doc
8/ Phiếu đăng ký phát biểu : Phieu dang ky phat bieu ĐHĐCĐ 2015.doc

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều xin trân trọng thông báo
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online