Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Bổ sung

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 - Bổ sung

18:15 - 10/07/2020

DTC công bố tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều công bố cập nhật bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017
Quy chế làm việc: Quy che lam viec dai hoi dong co dong 2017.doc
Báo cáo Hội đồng quản trị: Bao cao HDQT tai ĐHĐCĐ 2017.doc
Báo cáo của Ban kiểm soát: BC ban kiem soat 2016 DTC ĐHĐCĐ 2017.docx
Báo cáo của Ban điều hành: Bao cao cua Ban Giam doc tai DHDCD 2017.docx
Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại Đại hội: Tờ trình các vấn đề biểu quyết tại đại hội cổ đông 2017.doc
Tờ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ: To trinh DHDCD 2017 phuong an phat hanh.doc
Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 2017: Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 2017.doc
Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty DTC ngày 16.3.2017.docx
Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT: Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT thay thế 2017.doc
 
 
Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online