Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Đông Triều năm 2017

Live Casino online-Làm Casino online

{关键字}

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Viglacera Đông Triều năm 2017

17:59 - 10/07/2020

DTC thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Live Casino online-Làm Casino online

Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào lúc 9h ngày 16 tháng 3 năm 2017 tại trụ sở Công ty - Phường Xuân Sơn - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh để thông qua các nội dung về kết quả SXKD năm 2016 phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2017; Phương án phát hành tăng vốn điều lệ; Sửa đổi điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

 

Kính mời :  Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều

 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều (Mã chứng khoán DTC) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty DTC được tổ chức cụ thể như sau :

1/ Thời gian : 9 giờ 00 phút thứ năm ngày 16/3/2017.

2/ Địa điểm : Trụ sở CTCP Viglacera Đông Triều – P.Xuân Sơn – TX.Đông Triều – Quảng Ninh.

3/ Nội dung Đại hội : Theo chương trình Đại hội đính kèm

4/ Điều kiện tham dự đại hội:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của DTC (hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ) được xác định tại thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 08/02/2017 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.

- Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều hoặc người khác tham dự theo mẫu quy định (Mẫu giấy ủy quyền gửi kèm thư mời họp hoặc tải tại website của Công ty). 

5/ Các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên Website của Công ty DTC theo địa chỉ:  Viglaceradtc.com.vn

6/ Đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (Theo mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền gửi kèm) và gửi về DTC theo : Đường bưu điện, fax, điện thoại đến Công ty CP Viglacera Đông Triều trước 16 giờ ngày 14/3/2017.

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau : Thư mời; Giấy CMND/Thẻ căn cước hoặc hộ chiếu (bản chính); Giấy ủy quyền (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội). Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

7/ Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ :

- Phòng TCLĐ Công ty DTC, Phường Xuân Sơn, Thị xã Đông Triều, Tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại : 033.3671011; Fax : 033.3670067.

- Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác trong quá trình dự Đại hội đồng cổ đông do cổ đông, đại diện cổ đông tự trang trải.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Đông Triều trân trọng thông báo và kính mời các Quý cổ đông, đại diện cổ đông dự họp đầy đủ để Đại hội đồng cổ đông thành công tốt đẹp

                                                    TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
                                                                  CHỦ TỊCH
                                                     Trần Hồng Quang (Đã ký)

Live Casino online-Làm Casino online
Chia sẻ:
DTC công bố Việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Đức Sơn theo đơn từ nhiệm cá nhân
DTC công bố BCQT 06 tháng đầu năm 2022.
DTC công bố BCTC bán niên soát xét năm 2022.
DTC công bố BCTC Quý II năm 2022
DTC công bố Nghị quyết HĐQT V/v miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Trần Hồng Quang theo đơn từ nhiệm cá nhân và bầu Ông Trần Duy Hưng - thành viên HĐQT Công ty làm Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2019-2024

Live Casino online-Làm Casino online

Live Casino online-Làm Casino online